Dzisiaj mamy: Poniedziałek 27.09.2021

Wytyczne dla Gmin Przyjaznych Seniorom

Niniejsze wytyczne opracowała Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom. Powstały w oparciu o: ankiety przeprowadzone wśród osób starszych z woj. śląskiego, dyskusje z seniorami i ekspertami w czasie Kongresów „Obywatel Senior”, wydany przez WHO dokument Global Age-Friendly Cities Guide, który zawiera wskazówki adresowane do miast chcących przyjąć koncepcję miasta przyjaznego ludziom starszym.

Gmina przyjazna seniorom powinna w swoim rozwoju uwzględniać osiem podstawowych zagadnień:

  1. 1.Przestrzeń zewnętrzna i budynki

Znacząca poprawa przestrzeni publicznej i budynków użyteczności publicznej, a także budynków mieszkalnych w taki sposób, aby ludzie starsi mogli bezpiecznie i swobodnie poruszać się poza mieszkaniem, a więc mieli ułatwiony dostęp do budynków i do otwartych przestrzeni, mieli odpowiednio wyposażone tereny zielone, rekreacyjne, gdzie mogą odpoczywać. Projektowanie i organizowanie przestrzeni publicznej w taki sposób, by sprzyjała bezpieczeństwu publicznemu osób starszych

Przykładowe rozwiązania:

- utworzenie odpowiednio dużo dobrze utrzymanych i bezpiecznych obszarów zielonych (parków, placyków) i miejsc do siedzenia oraz aktywności ruchowej na powietrzu;

- troska o bezpieczeństwo na przestrzeniach otwartych poprzez dobre oświetlenie, patrole policyjne i szkolenia z samoobrony;

- wydłużenie czasu zielonego światła na przejściach dla pieszych, dostosowanie do możliwości osób starszych czy niepełnosprawnych;

- zapewnienie w budynkach użyteczności publicznej dobrego oznaczenia na zewnątrz i wewnątrz, wystarczającej liczby miejsc do siedzenia i toalet, łatwo dostępnych wind, ramp, poręczy, schodów i antypoślizgowych podłóg;

- usuwanie w przestrzeni gminy barier architektonicznych i urbanistycznych utrudniających osobom starszym samodzielne poruszanie się.

 

  1. 2.Mieszkania

Przystosowanie mieszkań należących do gminy (promowanie wprowadzenia w budynkach innych właścicieli) do różnych poziomów sprawności i możliwości finansowych osób starszych tak, by dać im poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość niezależnego życia w miarę zmieniających się potrzeb. Stworzenie systemu wspomagającego osoby starsze w dostosowaniu mieszkań do występujących ograniczeń fizycznych i umysłowych, w zamianie mieszkań oraz ułatwiającego przeprowadzki.

Przykładowe rozwiązania:

- budowa/remont mieszkań komunalnych/towarzystwa budownictwa społecznego lub innych form, w których osoby starsze mogą mieszkać bezpiecznie, wygodnie, mają dostęp do opieki; ceny tych mieszkań są przystępne dla osób starszych;

- stworzenie banku i systemu zamiany mieszkań trudnych w utrzymaniu i nieprzystosowanych do potrzeb osób starszych na tańsze, wygodniejsze w utrzymaniu, dostosowane dla osób z niepełną sprawnością oraz ustalenie jasnych, zrozumiałych dla osób starszych zasad zamiany mieszkania.

 

  1. 3.Transport

Ulepszanie systemu transportu publicznego w taki sposób, by uwzględniał ograniczone możliwości fizyczne osób starszych. Tworzenie warunków zwiększających dostępność ekonomiczną komunikacji publicznej. Promowanie rozwiązań zachęcających do ruchu pieszego i korzystania z rowerów.

Przykładowe rozwiązania:

- wprowadzenie systemu komunikacji miejskiej za symboliczną kwotę lub bezpłatną dla osób starszych;
- skuteczne zachęcanie przewoźników, by autobusy były niskopodłogowe, miały duże tablice informacyjne (informacja o trasie) z dużą czcionką, by wprowadzono w pojazdach komunikaty głosowe informujące o przystankach;

- zapewnienie dużej czcionki na rozkładach jazdy;
- ustawianie ławeczek do przysiadania na przystankach;

- zorganizowanie specjalistycznego transportu dla niepełnosprawnych;

- zorganizowanie nauki jazdy na rowerach dla osób starszych;

- zorganizowanie wypożyczalni rowerów dostępnych dla osób starszych.

 

  1. 4.Partycypacja społeczna

Zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnej poprzez:

-          tworzenie warunków do aktywności na poziomie lokalnym przez władze samorządowe i organizacje pozarządowe, Kościół i inne instytucje, stworzenie warunków do uczestnictwa w życiu wspólnoty,

-          upowszechnienie zasady uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej wśród seniorów.

Stworzenie możliwości rozwoju i utrzymywania więzi sąsiedzkich w lokalnym środowisku, warunków umożliwiających udział ludzi starszych w wolontariacie adresowanym zarówno do młodszych, jak i starszych mieszkańców tak, by budować więzy solidarności międzypokoleniowej.

Przykładowe rozwiązania:

- przygotowywanie programów aktywizacji poprzez proponowanie różnych form uczestnictwa seniorów w zbiorowych przedsięwzięciach: regularne spotkania tematyczne, udział w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, turystycznych, różnych formach aktywności;

- wprowadzenie programu zniżek i innych zachęt pozwalających korzystać seniorom z gminnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych…;

- włączanie seniorów w imprezy miejskie, międzypokoleniowe, poprzez dbałość o dostępność, oświetlenie, łatwość komunikacji, dobrą, czytelną informację, przeciwdziałanie tworzeniu enklaw dla seniorów.

  1. 5.Godność i integracja społeczna

Zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji osób starszych. Podejmowanie działań mających na celu ochronę godności osób starszych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. Pozytywne spojrzenie na proces starzenia się społeczeństwa –promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako grupy twórczej, zróżnicowanej, szukanie dla nich nowych ról i wyzwań. Przeciwdziałanie stereotypom w pracy jednostek miejskich (biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej): przedstawiania seniorów jako  osób schorowanych, niekompetentnych, niechętnych nowościom, zgorzkniałych. Wspieranie rozwoju wspólnot sąsiedzkich i wszelkich innych wspólnot tak, by zapewnić różnorodność możliwości uczestnictwa i aktywnego udziału w sprawach dotyczących życia danej wspólnoty.

Przykładowe rozwiązania:

- wprowadzenie problematyki pozytywnego postrzegania seniorów do edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz włączanie seniorów w imprezy szkolne;

- uwzględnianie zagadnień polityki senioralnej (wizerunek, język) w oczekiwaniach zawodowych wobec  osób pracujących z osobami starszymi i mającymi wpływ na kreowanie wizerunku starości w jednostkach miejskich (psychologowie, pedagodzy, służby pomocy społecznej, pracownicy jednostek typu biblioteki, domy kultury itd.);

- podejmowanie inicjatyw o charakterze międzygeneracyjnym wzmacniających integrację społeczną.

  1. 6.Aktywność obywatelska i zatrudnienie

Stymulowanie i wspierania rozwoju zaangażowania obywatelskiego w sposób gwarantujący możliwość pełnego udziału osób starszych w procesach podejmowania decyzji, poprzez powierzanie im aktywnej roli przy projektowaniu i kreowaniu innowacji oraz zmian. Zwiększenie udziału osób starszych w różnych formach wolontariatu, również we współpracy z osobami młodymi, pozwalające zagospodarować potencjał, ale też zapewniające rozwój nowych kompetencji seniorów. Przygotowanie miejsc pracy dla seniorów posiadających oczekiwane kompetencje w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także do innych prostszych prac osób bez kompetencji (różne formy: umowy o pracę, zlecenia, o dzieło). Zapewnienie możliwości kształcenia ustawicznego w celu podniesienia ich kwalifikacji i promowania niezależności.

Przykładowe rozwiązania:

- dostosowanie:

  • rozwiązań organizacyjnych w jednostkach miejskich do angażowania się seniorów w wolontariat i zatrudniania seniorów – przygotowanie stanowisk pracy, również dla osób niepełnosprawnych,
  • rozwiązań prawnych (umowy wolontariackie, zwrot kosztów dojazdu, umowy zlecenia, umowy o dzieło);

- bezwzględne zakazanie przy zatrudnianiu dyskryminacji ze względu na wiek;

- przygotowanie kadry w jednostkach gminnych do prowadzenia wolontariuszy i coaching dla zatrudnianych seniorów;

- zachęcenie instytucji publicznych do wspierania i korzystania z wolontariatu oraz zatrudniania osób starszych (np. biblioteki, domy kultury, muzea, ops);

- zapewnienie udziału seniorów w ciałach doradczych jednostek samorządu terytorialnego, w tym rady pożytku, rady senioralne, zespoły problemowe, konsultowanie dokumentów lokalnych; promowanie tworzenia ciał konsultujących i włączanie osób starszych do decydowania o sprawach innych instytucji, organizacji, firm…;

- organizacja bezpłatnego poradnictwa z zakresu praw obywatelskich, pomoc w pisaniu pism, zażaleń, podań itp.;

- wspieranie partnerstwa lokalnego.

  1. 7.Komunikacja i informacja

Rozwijanie łatwo dostępnego i przystosowanego dla ludzi starszych systemu informacji przydatnych ludziom starszym. Poprawienie komunikacji między instytucjami działającymi w gminie a osobami starszymi. Eliminowanie e-wykluczenia wśród osób starszych.

Przykładowe rozwiązania:

- rozwój takich sposobów informowania o wydarzeniach, decyzjach itd., by mogły one dotrzeć do wszystkich mieszkańców, również niekorzystających z nowych technologii oraz mediów;

- wprowadzenie w placówkach podległych gminie obowiązku i zachęcanie innych instytucji, firm, organizacji do drukowania informacji (oficjalne formularze, napisy w gminnej tv, teksty na tablicach) dużymi literami, drukowanie kluczowych informacji w jasnych nagłówkach i tłustym drukiem;

- udostępnienie komputerów i internetu za darmo lub bardzo tanio w publicznych miejscach (biura samorządu, domy kultury, biblioteki, szkoły) oraz zorganizowanie bezpłatnych szkoleń i pomocy dla osób, które nie potrafią skorzystać z nowych technologii.

  1. 8.Wsparcie społeczne i usługi zdrowotne

Zapewnienie łatwo dostępnych, kompleksowych usług zdrowotnych oraz właściwej opieki środowiskowej nakierowanej na troskę o zachowanie więzi rodzinnych. Budowanie więzi społecznych na różnych płaszczyznach oraz rozwój usług wsparcia w ramach funkcjonujących wspólnot. Troska o osoby samotne, zwłaszcza niepełnosprawne, ułatwianie funkcjonowania w domu i poza nim. Promowanie i ułatwianie prozdrowotnego stylu życia: zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Eliminacja zagrożeń środowiskowych: skażenia, hałasu, promieniowania, eliminacja dymu tytoniowego z miejsc publicznych, wspieranie rezygnacji z palenia tytoniu.

Przykładowe rozwiązania:

- działania na rzecz stworzenia centrum diagnozy i profilaktyki zdrowotnej seniora, w których powstają zindywidualizowane programy rekreacji ruchowej dla seniorów z uwzględnieniem niepełnosprawności na każdym z etapów życia osoby starszej;

- wprowadzanie interaktywnych programów usprawniania ruchowego z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, np. tworzenie grup wsparcia trwania w aktywności fizycznej, promowanie wspólnych zajęć rodzinnych - wspólna aktywność fizyczna 
wielopokoleniowa, tworzenie miejsc programowanego usprawniania się w środowisku 
naturalnym (ścieżki zdrowia seniora, siłownie, centra jogi, thai chi i ogrodoterapii), prowadzenie edukacji i reedukacji biernej (wykłady, pogadanki, akcje reklamowe) i czynnej (organizacja spektakularnych imprez rekreacyjno-sportowych, turystycznych o 
charakterze  okolicznościowym);

- tworzenie i wspieranie systemów pomocy sąsiedzkiej;

- tworzenie bezpłatnego systemu powiadamiania ratunkowego wspierającego chore osoby samotne.

na gĂłrÄ~Y strony wstecz
Copyright © 1995-2011 Park Śląski