Dzisiaj mamy: Poniedziałek 27.09.2021

Idea Kongresów „Obywatel Senior”

Odsetek osób starszych w populacji z roku na rok wzrasta. Na koniec 2010 roku było 6,44 mln Polaków w wieku 60+/65+, a według GUS w 2035 roku będzie ich 9,62 mln. Według GUS-u, najszybciej starzeje się woj. śląskie. Tymczasem współczesne gminy nie są dostosowane do starzejącego się społeczeństwa: istnieje szereg utrudnień i barier ograniczających swobodne poruszanie się, a tym samym uniemożliwiających aktywne spędzanie czasu i integrację osób starszych w środowisku lokalnym. Sytuację tę należy zmienić.

Według propagowanej przez WHO idei „Miast przyjaznych wiekowi”, określającej najlepsze rozwiązania dla poprawy jakości życia ludzi starszych w mieście, rozwój miast w takim kierunku jest najskuteczniejszym sposobem wspierania starszych ludzi. Przyjazność wiekowi uwzględnia osiem obszarów życia: bezpieczną i umożliwiającą swobodne poruszanie się przestrzeń zewnętrzną i budynki, dostępny transport, mieszkania dające możliwości niezależnego życia, partycypację społeczną umożliwiającą rozwój i utrzymywania więzi sąsiedzkich, szacunek i integrację społeczną, aktywność obywatelską i zatrudnienie, łatwo dostępną informację, rozwój dostępnej sieci usług społecznych i zdrowotnych.

Podobne założenia ma Europejska Sieć Zdrowych Miast, w której podkreśla się, że  zdrowe miasto powinno przede wszystkim być miastem dla wszystkich mieszkańców - przestrzenią unikającą wykluczenia. W działania te zaangażowane są m.in. samorządowy i mieszkańcy (w tym osoby starsze).

Od 2014 roku tworzymy – wzorowaną na założeniach WHO i ESZM – ideę Gmin Przyjaznych Seniorom. Nasze działania mają tę ideę upowszechnić, pokazać metody współpracy seniorów, ngo i samorządów na gruncie lokalnym w celu wprowadzania jej założeń. Najlepsze działania będziemy prezentować i nagradzać.

Ludzie starsi biorą czynny i bierny udział w życiu społecznym. Nie jest to jednak udział imponujący.  Jednym z problemów jest bierna postawa seniorów w działaniach na rzecz ich samych. Niezbędne jest więc włączenie ich do współdecydowania. Istotne jest także, aby osoby starsze były angażowane jako pełnoprawni partnerzy we wszystkich procesach decyzyjnych w sprawach ich dotyczących. Seniorzy powinni odgrywać ważną rolę w sugerowaniu, wprowadzeniu zmian i monitorowaniu ulepszeń na poziomie regionalnym i lokalnym. Zaangażowanie w procesy decyzyjne powinno wpłynąć także na zmianę wizerunku osób starszych, ich aktywizowanie, wykorzystanie ich potencjału i poczucie własnej wartości.

na gĂłrÄ~Y strony wstecz
Copyright © 1995-2011 Park Śląski